Bộ đề thi thử Hóa học cực hay có lời giải chi tiết(Đề số 1)

  • 8134 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

aminoaxit X mạch hở(trong phân tử chỉ chứa nhóm chức - NH2 và nhóm -COOH. 0,1 mol X phản ứng vừa đủ với 0,1 lít dung dịch HCl 1M. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 250 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1% , sau hấp thụ thu được 27,58 gam kết tủa và 245,82 gam dung dịch Q. Giá trị của a là

Xem đáp án

Đáp án : D

, nBa(OH)2 = 0,25 mol

, nBaCO3 = 0,14 mol

Bảo toàn khối lượng : mCO2 + mH2O + mdd Ba(OH)2 = mBaCO3 + mQ

=> mCO2 + mH2O = 23,4g

+) Nếu OH- dư => nCO2 = nBaCO3 = 0,14 mol => nH2O = 0,96 mol >> nCO2 (Loại)

=> có tạo HCO3- => nCO2 = nOH – nBaCO3 = 0,36 mol => nH2O = 0,42 mol

Vì nHCl = nX = nNH2 => trong X có 1 nhóm NH2

=> X có dạng : CnH2n+3 – 2aO2aN ( a là số nhóm COOH  và a > 0)

=> nC : nH = n : (2n + 3 – 2a) = 0,36 : 0,84 = 3 : 7

=> n + 6a = 9

=> a = 1 ; n = 3

=> C3H7O2N => nX = 1/3 nCO2 = 0,12 mol

=> a = 10,68g


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận