Đề kiểm tra Giữa kì 2 Toán 11 CTST có đáp án - Đề 01

  • 129 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 2:

Với $a$ là số thực dương tùy ý, $\sqrt {{a^3}} $ bằng kết quả nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Với $\alpha $ là số thực bất kì, mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Cho đẳng thức $\frac{{\sqrt[3]{{{a^2}\sqrt a }}}}{{{a^3}}} = {a^\alpha },0 < a \ne 1.$ Khi đó \[\alpha \] thuộc khoảng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận