Bài luyện tập số 6

  • 31025 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Các chất Al, Al2O3, Al(OH)3 không tan được trong các dung dịch nào?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Để điều chế kim loại Na, người ta thực hiện phản ứng ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Trong công nghiệp natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

6 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận