Bài luyện tập số 3

  • 30735 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 35 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cấu hình electron không đúng?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Cấu hình electron của ion Cr3+ là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Các số oxi hóa đặc trưng của crom là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Nhỏ từ từ dd NaOH đến dư vào dd CrCl2, hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

5 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận