Bài luyện tập số 9

  • 31042 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các phản ứng hoá học sau:

Fe + Cu2+ ® Fe2+ + Cu

Cu + 2Fe3+ ® Cu2+ + 2Fe2+

Nhận xét nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Hai kim loại X, Y và các dung dịch muối clorua của chúng có các phản ứng hoá học sau:

X + 2YCl3 ® XCl2 + 2YCl2

Y + 2XCl2 ® YCl2 + X

Phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Cho biết các phản ứng xảy ra sau:

2FeBr2 + Br2 ® 2FeBr3

2NaBr + Cl2 ® 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

6 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận