Bài luyện tập số 3

  • 30911 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Chất không tham gia phản ứng thủy phân là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Cacbohiđrat khi thủy phân tạo ra 2 phân tử monosaccarit là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Nhóm gluxit khi thủy phân hoàn toàn đều chỉ toàn tạo thành glucozơ là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Trong số các cặp chất sau, cặp chất nào là đồng phân của nhau:

Xem đáp án

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

6 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận