Bài luyện tập số 4

  • 30775 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Nhận xét không đúng là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl3 trong môi trường NaOH. Sản phẩm thu được là

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

4

Đánh giá trung bình

60%

20%

20%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Ông Đạo Vlog

1 năm trước

Tama Chan

H

10 tháng trước

Hưng Vũ

5 tháng trước

Nguyễn Thành

3 tháng trước

Phong Nguyễn

Bình luận


Bình luận