Trắc nghiệm Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai có đáp án (Vận dụng)

  • 1329 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Một bạn học sinh làm như sau 5=125=216+9=316+9=44+3=57. Chọn kết luận đúng

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Một bạn học sinh làm như sau 8=164=216.4=316.4=44.2=8. Chọn kết luận đúng

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

So sánh A=7+15 và 7

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận