Trắc nghiệm Tập hợp Q các số hữu tỉ có đáp án (Thông hiểu)

  • 3552 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Số nào dưới đây là số hữu tỉ dương :

Xem đáp án

Đáp án A

-2-3=23>0;-2-3<0;--515<0;-215<0

Vậy số hữu tỉ dương là -2-3


Câu 2:

Số nào dưới đây là số hữu tỉ âm

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Số -23 được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án D

Biểu diễn số -23 trên trục số ta được:


Câu 4:

Số 32 được biểu diễn trên trục số bởi hình vẽ nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án D

+ Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ điểm 0 đến điểm 1) thành 2 phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì đơn vị mới bằng 12 đơn vị cũ.

+ Số 32 được biểu diễn bởi điểm M nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 một đoạn bằng 3 đơn vị mới.


3.5

Đánh giá trung bình

0%

50%

50%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

IDK

12 tháng trước

Phan Hoàng Tân

Bình luận


Bình luận