Trắc nghiệm Toán 7 Chương 2 Bài 5(có đáp án): Hàm số

  • 2759 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bảng giá trị sau. Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bảng  giá trị sau. Chọn câu đúng

 

Xem đáp án

Từ bảng giá trị ta thấy với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cho các công thức y-3 = x ; -2y = x ; y2=x. Có bao nhiêu công thức chứng tỏ rằng y là hàm số của x?

Xem đáp án

Nhận thấy y3=xy=x+3 là một hàm số

2y=xy=x2 là một hàm số

Với y2=x ta thấy khi x = 4 thì y2=4 suy ra y = 2 hoặc y = -2 nên với một giá trị của x cho hai giá trị của y nên y không là hàm số của x

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Cho các công thức 2y = x+3; y=x2y=x2+3. Có bao nhiêu công thức chứng tỏ rằng y là hàm số của x?

Xem đáp án

+ Ta có: 2y=x+3y=12x+32. Với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng y nên 2y = x+3 là một hàm số

+ Ta có: y=x2y=x2. Với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên là một hàm số

+ Ta có: y=x2+3 là một hàm số vì với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y

Đáp án cần chọn là D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

dinh quoc
22:16 - 27/12/2021

đẹp ko

Ảnh đính kèm