(2023) Đề thi thử Hóa Liên trường Nghệ An, Nghệ An (Lần 3, Đề 1) có đáp án

  • 396 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hòa tan m gam hỗn hợp Al, Na vào lượng nước dư. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 4,48 lít khí (đktc) và còn 0,2m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Chất rắn không tan là Al dư.

Na + Al + 2H2O → NaAlO2 + 2H2

nH2 = 0,2 → nNa = nAl phản ứng = 0,1

→ m = 0,1.23 + 0,1.27 + 0,2m → m = 6,25


Câu 3:

Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí đến khi khối lượng chất rắn không thay đổi, thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án

Nhiệt phân Fe(OH)2 trong không khí:

4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

Chất rắn thu được là Fe2O3.


Câu 5:

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận