(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Bắc Ninh (Lần 3) có đáp án

  • 817 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Các mảng “riêu cua” xuất hiện khi nấu canh cua là do xảy ra

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Số nguyên tử cacbon trong phân tử axit panmitic là

Xem đáp án

Axit panmitic là C15H31COOH —> Có 16C

Chọn B


Câu 3:

Quá trình nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường không khí?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa đỏ và tác dụng với Na sinh ra khí H2?

Xem đáp án

Axit fomic (HCOOH) làm quỳ tím ẩm hóa đỏ và tác dụng với Na sinh ra khí H2:

HCOOH + Na —> HCOONa + H2

 Chọn C


Câu 5:

Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH?

Xem đáp án

Etylamin không phản ứng với dung dịch NaOH.

HCOOC2H5 + NaOH —> HCOONa + C2H5OH

H2N-C3H5(COOH)2 + NaOH —> H2N-C3H5(COONa)2 + H2O

C6H5OH + NaOH —> C6H5ONa + H2O

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Là Ai Hưng
13:24 - 25/05/2023

11 d chứ ta