230 Bài tập thí nghiệm Hóa Học cực hay có đáp án(Đề số 1)

  • 4494 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

Phương trình hóa học điều chế khí Z là

Xem đáp án

Khí Z là khí H2 vì khí này nhẹ hơn nước và không tan trong nước

 Có thể thu khí H2 bằng phương pháp đẩy nước

 Phương trình phản ứng thỏa mãn điều kiện là:

Zn + 2HCl(dung dịch)  ZnCl2 + H2  

 Đáp án A


Câu 2:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Hình vẽ trên là thí nghiệm nung chất rắn X không phải là quá trình hòa tan X

loại D

Khí Y không tan trong nước nên loại B và C vì SO2, NH3 và HCl đều tan trong nước

Phản ứng A đúng

→ Đáp án A


Câu 3:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm sau

Hình vẽ trên mô tả thí nghiệm để chứng minh

Xem đáp án

Hình vẽ trên mô tả thí nghiệm để chứng minh tính tan nhiều trong nước của NH3 vì amoniac tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình và nước bị hút vào bình. Ngoài ra NH3 có tính bazơ nên làm phenolphtalein chuyển thành màu hồng.

→ Đáp án C


Câu 4:

Cho hình vẽ mô tả qua trình xác định C và H trong hợp chất hữu cơ. Vai trò của CuSO4 (khan) và sự biến đổi của nó trong thí nghiệm.

Xem đáp án

Sự biến đổi: 

Vai trò: CuSO4 khan hút nước → chứng tỏ sản phẩm cháy chứa nước

 xác định H trong hợp chất hữu cơ. → Đáp án B


Câu 5:

Hình vẽ dưới đây mô tả thí nghiệm điều chế khí X trong phòng thí nghiệm. X là khí nào trong các khí sau:

Xem đáp án

Khí X không thể là NH3 và HCl vì hai khí này tan rất nhiều trong nước.

Với N2 muốn điều chế cần có nhiệt độ (nguồn nhiệt)

Chỉ có CO2 hợp lý

Ví dụ: NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

→ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận