Bài tập: Ôn tập chuyên đề II

  • 697 lượt xem

  • 15 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oz Oy sao cho xOz^=75°,xOy^=150°

a) Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính zOy^. So sánh xOz^ với zOy^ .

c) Tia Oz có phải là tia phân giác của xOy^ không? Vì sao?

Xem đáp án »

a) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy vì ba tia cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox và xOz^<xOy^

b) zOy^=75°=xOz^ 

c) Tia Oz là tia phân giác của xOy^ vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy và zOy^=xOz^


Câu 2:

Cho góc bẹt xOy^ . Vẽ tia Oz sao cho góc xOz^ = 70°.

 a) Tính góc zOy^.

 b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt^ = 140°. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt^.

c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz, tia On là tia đối của tia Ot.

Tính góc yOm^và so sánh với góc xOn^

Xem đáp án »

a) zOy^ = 110°.

b) Vì ba tia Ox,Oz,Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là Ox và xOz^<xOt^ nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Ot.

Lại có xOz^=12xOt^ nên tia Oz là tia phân giác của góc xOt.

c) yOm^=zOm^zOy^=70°

xOn^=nOt^xOt^=40°<yOm^


Câu 3:

Cho cặp góc kề bù xOz^ và zOy^, biết xOz^ = 70°.

a) Tính số đo góc zOy^.

b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz vẽ tia Ot sao cho xOt^ = 140°. Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của góc xOt^.

c) Vẽ tia Om là tia đối  của tia Oz. Tính số đo góc yOm^ .

Xem đáp án »

a) zOy^ = 150°.

b) Vì ba tia Ox,Oz,Ot cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ là Ox và xOz^<xOt^ nên tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Ot.

Lại có xOz^=12xOt^ nên tia Oz là tia phân giác của góc xOt.

c) yOm^=  30°.


Câu 4:

Cho đoạn thẳng AB = 6 cm, lấy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tròn tâm B bán kính 5 cm cắt nhau tại C và D.

a) Xác định vị trí các điểm A, D, M đối với đường tròn (B; 5cm)

b) Tính chu vi của tứ giác ACBD.

Xem đáp án »

a) A nằm ngoài đường tròn ( B; 5cm) vì BA = 6cm > 5cm.

M nằm trong đường tròn ( B; 5cm)     vì BM =3cm < 5cm.

D nằm trên đường tròn ( B; 5cm)vì BD = 5cm

b) Chu vi của tứ giác ACBD = AC + BC + BD + AD = 14cm.


Câu 6:

Gọi tia Ox' là tia đối của tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa, tia Ox, vẽ hai tia OyOz sao cho xOz^=30°,x'Oy^=4.xOz^.

a) Chứng minh răng tia Oz là tia phân giác của góc xOy^ .

b) Gọi tia Oz' là tia phân giác của góc x'Oy^ . Tính số đo góc zOz'^.

Xem đáp án »

a) Ta có x'Oy^=4.xOz^ = 120°.

Vì tia Ox' là tia đối của tia Ox nên xOx'^ = 180°. Từ đó xOy^ = 60°.

Tia Oz là tia phân giác của góc xOy^ vì Oy,Oz nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox và xOz^=12xOy^

b) xOz'^ = 90°.


Câu 8:

Cho góc bẹt xOy^ . Vẽ tia Oz sao cho yOz^ = 60°.

a) Tính số đo góc zOx^?

b) Vẽ tia Om, On lần lượt là tia phân giác của xOz^ và zOy^. Hỏi hai góc zOn^ và góc zOm^ có phụ nhau không? Có kề nhau không? Giải thích?

Xem đáp án »

a) zOx^ = 120°.

b) Vì tia Om là phân giác của xOz^ nên mOz^=12xOz^  60°.

Tương tự ta có zOn^ = 30°. Vậy hai góc zOm^ và góc zOn^ có phụ nhau.

Hai góc có kề nhau vì có chung bờ là tia Oz.

 


Câu 10:

Cho hai góc kề nhau AOB^,BOC^ sao cho AOB^ = 50°, BOC^= 80°. Vẽ tia OD là tia đối của tia OC.

a) Tính số đo AOC^.

b) Chứng tỏ tia OA nằm giữa hai tia OBOD.

c) Tia OA có phải là tia phân giác của BOD^ không? Vì sao?

Xem đáp án »

a) AOC^ = 130°.

b) Tia OA nằm giữa hai tia OBOD vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia OB ta có BOD^>BOA^

c) Tia OA là tia phân giác của BOD^ vì tia OA nằm giữa hai tia OB,OD và AOD^=AOB^


Câu 14:

Cho tam giác ABCA^ = 50°, AB = 4cm, AC = 7cm. Trên tia AC lấy điểm D sao cho AD = 2 cm. Trên tia CA lấy điểm E sao cho CE = 3 cm.

a) Vì sao điểm E nằm giữa hai điểm C, D ?

b) Kẻ các tia BD,BE. Trong ba tia BD, BE, BC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

c) Tính độ dài DE.

d) D là trung điểm của đoạn thẳng nào? Vì sao

e) Đoạn thẳng BD là cạnh của các tam giác nào?

Xem đáp án »

a) Điểm E nằm giữa hai điểm C, DCD = 5cm > CE = 3cm.

b) Trong ba tia BD,BE,BC tia BE nằm giữa hai tia còn lại vì điểm E nằm giữa hai điểm C, D.

c) DE = 2cm.

d) D là trung điểm của đoạn thẳng AE vì AD = DE = 2cm.

e) Đoạn thẳng BD là cạnh, của các tam giác: BDA, BDE,BDC.


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận