Bài tập toán 6 : Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

  • 676 lượt xem

  • 34 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 16:

Chứng minh rằng: B=16 +17 +18 +...+118 +119 <2 

Xem đáp án »

B=16+...19+110+...+119<14+...+144so+110+...+11010so=2


Câu 18:

Cho A=40+38 +782 +583 +3285  và B=2482+40+582 +4084 +584. So sánh A với B.

Xem đáp án »

A=40+38+583+782+484

B=38+40+582+583+584=40+38+583+582+584

Mà782+484=582+484+282; 582+584=582+484+184

Do  284>184782+484>582+584A>B


Câu 19:

Cho A=4+37 +472 +44176 +2775+176B=14773+4+3577 +472 +2775 +979. So sánh A với B

Xem đáp án »

A=4+37+472+974+2775+176=4+37+472+2775+974+176

B=37+4+576+472+2775+979=4+37+472+2775+576+979

Do  974+176<576+979A<B


Câu 20:

Tính nhanh:

a) 13+38+43

b) 215+1213+1315+113

Xem đáp án »

a) 13+38+43=13+43+38=1+38=58

b) 215+1213+1315+113=215+1315+1213+113=1+1113=213


Câu 21:

Tính nhanh:

a) 6131713

b) 19+517+36+1217+12+59

Xem đáp án »

a) 6131713=6131+713=613+7131=11=2

b) 19+517+36+1217+12+59=19+517+36+1217+12+59=517+1217+19+59+36+12=1+23+0=13


Câu 24:

Tính tổng sau bằng cách hợp lí nhất

a) 731+2419+115+731+519

b) 1516+1333+111+733+1516+2066

Xem đáp án »

a) 

731+2419+115+731+519=731+731+2419+519+115=1+115=1615

b) 

1516+1333+111+733+1516+2066=1516+1333+111+733+1516+2066=1516+1516+1333+733+111+2066=2033+1333=1


Câu 25:

Tính tổng sau bằng cách hợp lí nhất

a) 2131+167+4453+1031+953

b) 317+513+1835+1417+1735+813

Xem đáp án »

a) 

2131+167+4453+1031+953=2131+167+4453+1031+953=2131+1031+4453+953+167=1+1+167=27

b) 

317+513+1835+1417+1735+813=317+1417+513+813+1835+1735=1+1+1=1


Câu 26:

Tìm số nguyên x biết:

a) 25+37=x70

b) 56+1930=1x

Xem đáp án »

a) 25+37=x70135=x70270=x70x=2

b) 56+1930=1x630=1x15=1xx=5


Câu 27:

Tìm số tự nhiên x biết:

a) 56+16x134+148

b) 56+83+296x12+2+52

Xem đáp án »

a) 56+16x134+1481x5x1;2;3;4;5

b) 56+83+296x12+2+523x4

Vì x là số tự nhiên nên x0;1;2;3;4


Câu 30:

Chứng minh rằng: B=16+17+...+118+119<2

Xem đáp án »

B=16+17+...+118+119=16+...+19+110+...+119<14+...+144s+110+...+11010s=1+1=2


Câu 32:

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 5 giờ, người thứ hai mất 4 giờ và người thứ ba mất 6 giờ. Nếu làm chung thì mỗi giờ cả ba người làm được mấy phần công việc?

Xem đáp án »

Người thứ nhất trong một giờ làm được 15 công việc.

Người thứ hai trong một giờ làm được 14 công việc.

Người thứ ba trong một giờ làm được 16 công việc.

Nếu làm chung trong một giờ cả ba người làm được: 15+14+16=3760 (công việc)


Câu 33:

Hãy chia đều 7 quả táo cho 8 em bé sao cho mỗi em bé đều được 3 phần.

Xem đáp án »

Lấy 4 quả táo, mỗi quả chia đôi được 8 phần, mỗi phần là 12 quả táo.

Lấy 2 quả táo, mỗi quả chia làm 4 phần được 8 phần, mỗi phần là 14 quả táo.

Lấy quả cuối cùng chia làm 8 phần.

 Như vậy mỗi em bé được 3 phần tổng cộng là 12+14+18=78 (quả táo).


Câu 34:

Cho phân số B=10n5n3(n)

a) Tìm n để B có giá trị nguyên.

b) Tìm giá trị lớn nhất của B.

Xem đáp án »

a) B=10n5n3=10n65n3+65n3=2.5n35n3+65n3=2+65n3

B có giá trị nguyên khi 65n3 có giá trị nguyên, tức là 65n3 hay 5n3 Ư(6).

Ư(6) =±1;±2;±3;±6

Ta có bảng sau:

Dựa vào bảng ta thấy n0;1 

b) B đạt giá trị lớn nhất khi 65n3 đạt giá trị lớn nhất, tức là 5n-3 đạt giá trị nguyên dương nhỏ nhất, khi n=1. Khi đó GTLN của B là 5.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận