Đề kiểm tra Cuối kì 2 Toán 11 Cánh Diều có đáp án - Đề 01

  • 365 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 90 phút

Câu 3:

Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG:

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận