Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

  • 10346 lượt xem

  • 13 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 4:

2/3 số tuổi của Mai cách đây 3 năm là 6 tuổi. Hỏi hiện nay Mai bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án »

Tuổi của Mai cách đây 3 năm là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tuổi hiện nay của Mai là: 9 + 3 = 12 (tuổi)


Câu 7:

Một người mang một rổ trứng đi bán. Sau khi bán 4/9 số trứng và 2 quả thì còn lại 28 quả. Tính số trứng mang đi bán.

Xem đáp án »

Số trứng còn lại sau khi người đó bán 4/9 số trứng ban đầu là:

28 + 2 = 30 quả

Phân số chỉ số trứng còn lại là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số trứng người đó đem bán là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6


Câu 8:

Số sách ở ngăn A bằng 3/5 số sách ở ngăn B. Nếu chuyển 14 quyển từ ngăn B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A bằng 25/23 số sách ở ngăn B. Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn.

Xem đáp án »

Số sách ngăn A lúc đầu chiếm Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 tổng số sách 2 ngăn

Số sách ngăn A lúc sau chiếm Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 tổng số sách 2 ngăn

14 quyển sách chiếm Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 tổng số sách 2 ngăn

Tổng số sách của hai ngăn là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số sách ở ngăn A là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Số sách ở ngăn B là:

96 – 36 = 60 (quyển)


Câu 9:

Khối 6 của một trường có 4 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 9/25 tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6B bằng 21/64 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6C bằng 4/13 tổng số học sinh ba lớp còn lại. Số học sinh lớp 6D là 43 bạn. Hỏi tổng số học sinh khối 6 của trường đó và số học sinh của mỗi lớp?

Xem đáp án »

Số học sinh lớp 6A chiếm Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (tổng số học sinh toàn khối)

Số học sinh lớp 6B chiếm Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (tổng số học sinh toàn khối)

Số học sinh lớp 6C chiếm Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (tổng số học sinh toàn khối)

Số học sinh lớp 6D chiếm tỉ lệ so với học sinh toàn khối là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tổng số học sinh toàn khối 6 là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (Học sinh)

Số học sinh lớp 6A là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (Học sinh)

Số học sinh lớp 6B là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (Học sinh)

Số học sinh lớp 6C là: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (Học sinh)


Câu 13:

Hai đội công nhân sửa hai đoạn đường có chiều dài tổng cộng là 200m. Biết rằng 1/6 đoạn đường đội thứ nhất sửa bằng 1/4 đoạn đường đội thứ hai sửa. Tính chiều dài đoạn đường mỗi đội đã sửa.

Xem đáp án »

1/4 đoạn đường đội thứ hai sửa bằng 1/6 đoạn đường đội thứ nhất sửa, nên đoạn đường đội thứ hai sửa bằng Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (đoạn đường) đội thứ nhất sửa.

Chiều dài đoạn đường cả hai đội sửa bằng:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (đoạn đường của đội thứ nhất)

Vậy đoạn đường đội thứ nhất sửa là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Đoạn đường đội thứ hai sửa là:

200 – 120 = 80 (m)


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận