Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 12)

  • 190 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kim loại Na tác dụng với nước ở điều kiện thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.


Câu 3:

Chất nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

CH3NHCH3 là amin bậc 2.


Câu 4:

Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kim loại Cr có độ cứng lớn nhất.


Câu 5:

Chất nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit, thu được sản phẩm hữu cơ chỉ chứa glucozơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột thu được sản phẩm hữu cơ chỉ chứa glucozơ.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận