Tổng hợp bài tập thí nghiệm Hóa học từ đề thi Đại học có đáp án (P1)

  • 2697 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T (trong dung dịch) thu được kết quả như sau:

Biết T là chất hữu cơ mạch hở. Các chất X, Y, Z, T lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

X khi thử quỳ tím thì quỳ tím chuyển sang màu xanh Þ Loại đáp án A

Z không tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Þ Loại đáp án D

T cho phản ứng màu biure Þ Loại đáp án C.


Câu 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2;

(2) Cho Fe(OH)3 vào dung dịch HCl;

(3) Cho FeO vào dung dịch HNO3;

(4) Cho Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3;

(5) Đốt cháy sắt dư trong khí Cl2;

(6) Đun nóng hỗn hợp Fe và S trong khí trơ;

(7) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4

(8) Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được muối Fe(III) là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Có 6 thí nghiệm thu Fe(III) là (1), (2), (3), (4), (5), (7)

Ở thí nghiệm (5) dù Fe dư nhưng vẫn tạo FeCl3 vì không có môi trường điện li để có ion Fe3+

Thí nghiệm (8) không có phản ứng xảy ra vì Fe bị thụ động trong HNO3 và H2SO4 đặc nguội.


Câu 4:

Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng oxi hóa - khử?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

Có sự thay đổi số oxi hóa: Fe3+ xuống Fe2+, I- lên I0


Câu 5:

Có 4 dung dịch bị mất nhãn được đánh thứ tự X, Y, Z, T. Mỗi dung dịch trên chỉ chứa 1 trong số các chất tan sau đây: HCl, H2SO4, Na2CO3, NaOH, NaHCO3, BaCl2. Để xác định chất tan trong mỗi dung dịch người ta tiến hành các thí nghiệm và thu được kết quả như sau:

Nhận xét nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.

X là NaHCO3, Y là Na2CO3, Z là HCl hoặc H2SO4, T là BaCl2 → Z phản ứng với etylamin.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận