Trắc nghiệm Bài ôn tập chương 1 hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 2886 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng. Hai góc đối đỉnh là:

Xem đáp án

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Em hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt thì tạo thành

Xem đáp án

+ Các đáp án A, B, D sai vì phải thêm điều kiện song song : “Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong, so le ngoài, đồng vị bằng nhau.”

+ Đáp án C đúng vì hai đường thẳng cắt nhau luôn tạo ra hai cặp góc đối đỉnh bằng nhau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho ba đường thẳng phân biệt a,b,c. Biết ac,bc, ta suy ra:

Xem đáp án

Ta có “ Nếu hai đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.”

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Cho hình vẽ sau

Hai góc  BAC^ và  ACD^là hai góc nằm ở vị trí nào?

Xem đáp án

Hai góc BAC^  và ACD^ là hai góc trong cùng phía

Đáp án cần chọn là C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận