Trắc nghiệm Đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án ( Thông hiểu )

  • 2080 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho bảng giá trị sau. Kết luận nào sau đây là sai:

Xem đáp án


Câu 2:

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -3 . Cho bảng giá trị sau

Khi đó:

Xem đáp án


Câu 3:

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -5 . Cho bảng giá trị sau

Khi đó :

Xem đáp án


Câu 4:

Cho đại lượng x và y có bảng giá trị sau:

Xem đáp án


Câu 5:

Cho đại lượng x và y có bảng giá trị sau:

Kết luận nào sau đây là đúng:

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận