Trắc nghiệm Định lí có đáp án (Thông hiểu)

  • 2296 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu định lý sau bằng lời

Xem đáp án

Định lý: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Đáp án cần chọn là: C

 


Câu 2:

Phát biểu định lý sau bằng lời

Xem đáp án

Định lý: Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng kia.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phần giả thiết: ca=A;cb=B,A1^+B2^=1800 (tham khảo hình vẽ) là của định lý nào dưới đây?

Xem đáp án

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành hai góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng đó song song.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận