Trắc nghiệm Đơn thức có đáp án (Thông hiểu)

  • 1576 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Tính giá trị của đơn thức 5x4y2z3 tại x=-1; y=-1; z=-2

Xem đáp án

Thay x=-1; y=-1; z=-2 vào đơn thức 5x4y2z3 ta được: 5-14.-12.-23=-40

Đáp án cần chọn là C


Câu 4:

Tính giá trị của đơn thức 4x2yz5 tại x=-1; y=-1; z=1

Xem đáp án

Thay x=-1; y=-1; z=1 vào đơn thức 4x2yz5 ta được 4-12.-1.15=-4

Vậy giá trị của đơn thức tại  là -4

Đáp án cần chọn là A


Câu 5:

Tìm hệ số trong đơn thức -36a2b2x2y3 với a,b là hằng số

Xem đáp án

Đơn thức -36a2b2x2y3 với a, b là hằng số có hệ số là -36a2b2

Đáp án cần chọn là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

vã OTP
21:18 - 24/03/2022

Câu 1: Đáp án là