Thi Online Trắc nghiệm Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân có đáp án (Thông hiểu)

  • 2627 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ta tìm được bao nhiêu số x > 0 thỏa mãn x=2?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có |x| = 2 suy ra x = 2  hoặc x  = −2

Mà x > 0(gt) nên x = 2 (TM).

Có một số thỏa mãn yêu cầu bài toán.


Câu 2:

Ta tìm được bao nhiêu số x < 0 thỏa mãn x=5.5?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: |x| = 5,5 suy ra x = 5,5 hoặc x = −5,5. Mà x < 0 nên x = −5,5

Vậy có một số x thỏa mãn yêu cầu bài toán.


Câu 3:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có |−0,4| = −(−0,4) = 0,4


Câu 4:

Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có: |−1,5| = −(−1,5) = 1,5 nên A đúng

|0| = 0  nên B đúng

|1,8| = 1,8 nên C sai

|−0,2| = −(−0,2) = 0,2 > 0  nên D đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận