Trắc nghiệm Khái niệm về biểu thức đại số có đáp án (Nhận biết)

  • 2693 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biểu thức đại số là:

Xem đáp án

Biểu thức đại số là biểu thức bao gồm các phép toán trên các số (kể cả những chữ đại diện cho số)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Trong biểu thức đại số, những chữ số đại diện cho một số tùy ý được gọi là: ..., những chữ đại diện cho một số xác định được gọi là:..."

Xem đáp án

Trong biểu thức đại số, những chữ đại diện cho một số tùy ý được gọi là: biến số, những chữ đại diện cho một số xác định được gọi là: hằng số.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho a, b là các hằng số. Tìm các biến trong biểu thức đại số xa2-ab+b2+y

Xem đáp án

Biểu thức xa2-ab+b2+y có các biến là x;y.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho m, n là hằng số. Tìm các biến trong biểu thức đại số 2mz+n(z+t)

Xem đáp án

Biểu thức 2mz+n(z+t) có các biến là z; t

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Viết biểu thức đại số biểu thị " Nửa hiệu của hai số a và b"

Xem đáp án

Nửa hiệu của hai số a và b là 12a-b

Đáp án cần chọn là B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận