Trắc nghiệm Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu có đáp án (Nhận biết)

  • 2725 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Em hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Trong các phát biểu ở ý A, B, và D đều đúng. Ý C sai vì: trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.


Câu 2:

Em hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

"Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu nhỏ hơn thì ..."

Xem đáp án

Đáp án C

Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm nằm ngoài một đường thẳng đến đường thẳng đó thì đường xiên nào có hình chiếu nhỏ hơn thì nhỏ hơn.


Câu 3:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C. Trên đường thẳng vuông góc với AC tại B ta lấy điểm H. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án C

Vì BH là đường vuông góc và AH là đường xiên nên AH > BH


Câu 4:

Cho hình vẽ sau

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai :

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có từ điểm A nằm ngoài đường thẳng d

AH là đường vuông góc, AB là đường xiên, HB là hình chiếu của AB trên đường thẳng d

Vậy cả A, B, C đều đúng


Câu 5:

Cho tam giác ABC có BC < AC, khi đó :

Xem đáp án

Đáp án B

Xét ΔABC, có BC​ <ACA^<B^ ( quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong một tam giác)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận