Trắc nghiệm Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 2504 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho ΔABC có AC>BC>AB. Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

ΔABC có AC>BC>AB nên theo quan hệ cạnh và góc trong tam giác ta có C^<A^<B^


Câu 2:

Cho ΔMNP có MN<MP<NP. Trong các khẳng định sau, câu nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

ΔMNP có MN<MP<NP nên theo quan hệ cạnh và góc trong tam giác ta có P^<N^<M^


Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng nhất. Ba cạnh của tam giác có độ dài là 6cm; 7cm; 8cm. Góc lớn nhất là góc

Xem đáp án

Đáp án C

Vì trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn mà cạnh 8cm là cạnh lớn nhất trong tam giác nên góc lớn nhất là góc đối diện với cạnh có độ dài 8cm


Câu 4:

Ba cạnh của tam giác có độ dài là 9cm; 15cm; 12cm. Góc nhỏ nhất là góc

Xem đáp án

Đáp án A

Vì trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn mà cạnh 9cm là cạnh nhỏ nhất trong tam giác nên góc nhỏ nhất là góc đối diện với cạnh có độ dài 9cm.


Câu 5:

Trong một tam giác góc đối diện với cạnh lớn hơn thì

Xem đáp án

Đáp án B

Định lý quan hệ giữa góc và cạnh đối diện được phát biểu như sau :

Trong một tam giác góc đối diện với cạnh lớn hơn thì lớn hơn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận