Trắc nghiệm Số thực có đáp án (Vận dụng)

  • 2540 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Cho M=916+0,3+12020+122+-13 và N=254-38:0,75+18.42--5. Tính M + N

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Giá trị nào của x thỏa mãn [(7+0,004x):0,9]: 24,7-12,3 = 77,7

Xem đáp án

Đáp án D

[(7+0,004x) : 0,9] : 24,7−12,3 = 77,7

[(7+0,004x):0,9] : 24,7 = 77,7+12,3

[(7+0,004x):0,9] :  24,7  =90

(7+0,004x) : 0,9 = 90.24,7

(7+0,004x) : 0,9 = 2223

7+0,004x = 2223.0,9

7+0,004x = 2000,7

0,004x  = 1993,7

x = 498425

Vậy x = 498425


Câu 5:

Gía trị nào của x thỏa mãn 10,22:0,7x:0,001-125=12,2

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận