Trắc nghiệm Tính chất tia phân giác của một góc có đáp án (Nhận biết)

  • 1295 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Điểm E nằm trên tia phân giác góc A của tam giác ABC ta có:

Xem đáp án

Đáp án B

Điểm E nằm trên tia phân giác góc A của tam giác ABC thì  E cách đều hai cạnh AB, AC


Câu 2:

Điểm M cách đều hai cạnh AB, AC của tam giác ABC thì:

Xem đáp án

Đáp án A

Điểm M cách đều hai cạnh AB, AC của tam giác ABC thì điểm M nằm trên tia phân giác của ABC^


Câu 3:

Cho góc xOy^ và một điểm M nằm trong xOy^ thỏa mãn MH = MK (với MHOx,HOx;MKOy,KOy. Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì MH = MK

Nên M nằm trên tia phân giác của xOy^

MOH^=MOK^


Câu 4:

Định nghĩa tia phân giác của một góc:

Xem đáp án

Đáp án C

Là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Khẳng định nào sau đây là sai

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có: MA = MB

Nên M thuộc tia phân giác của xOy^

 OM là tia phân giác của góc xOy^

AOM^=BOM^

Xét ΔOAM và ΔOBM, ta có:

MAO^=MBO^=90°

OM chung

MA = MB (GT)

ΔOAM=ΔOBM (cạnh huyền – góc nhọn)

OA=OB ( hai cạnh tương ứng)

Do đó cả A, B, C đều đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận