Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 Bài 1 (có đáp án) : Thu thập số liệu thống kê tần số

  • 1994 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Số lượng học sinh giỏi của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây:

Tần số tương ứng của các giá trị 9;10;15 lần lượt là:

Xem đáp án

Tần số tương ứng của các giá trị 9;10;15 lần lượt là 4;4;3.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Số lượng học sinh nữ của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây:

Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

Xem đáp án

Có 7 giá trị khác nhau của dấu hiệu, đó là: 15;16;17;18;20;22;24.

 Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Số lượng học sinh nữ của một trường trung học cơ sở được ghi lại bởi bảng dưới đây:

Tần số tương ứng của các giá trị 15;17;20;24

Xem đáp án

Tần số tương ứng của các giá trị 15;17;20;24 lần lượt là 3;4;2;2

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Huong Huongg

2 năm trước

Đức Anh Gaming

Bình luận


Bình luận