Trắc nghiệm Toán 7 Chương 2 Bài 1(có đáp án): Đại lượng tỉ lệ thuận

  • 2902 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Cho biết đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ -2. Hãy biểu diễn y theo x

Xem đáp án

Vì đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ −2 nên y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 12

Suy ra y=12x

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3. Hãy biểu diễn y theo x

Xem đáp án

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 3 nên y cũng tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ 13. Suy ra y=13x

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k . Khi x = 12 thì y = -3

Xem đáp án

Ta có: x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k nên x = ky

Khi đó: 12 = k. (-3) k = 12: (-3) = -4

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k . Khi x = 10 thì y = 30 thì 

Xem đáp án

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ k nên x = ky

Ta có:  10 = k.30 k = 10 : 30 = 13

Đáp án cần chọn là D


Câu 5:

Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ -3 . Cho bảng giá trị sau

Khi đó:

Xem đáp án

Vì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ −3 nên ta có x=−3y

Đáp án cần chọn là B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Bảo Châu

Bình luận


Bình luận