Trắc nghiệm Toán 7 Bài 2 (có đáp án): Hai đường thẳng vuông góc

  • 2793 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hai đường thẳng aa' và bb' vuông góc với nhau tại O. Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

Xem đáp án


Câu 2:

Hai góc xOy^x'Oy'^ đối đỉnh và xOy^ = 90o. Chọn câu đúng nhất

Xem đáp án


Câu 3:

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau

Xem đáp án

Đáp án B

Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.


Câu 4:

Hãy chọn câu sai trong các câu sau

Xem đáp án

Đáp án B

Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau nên A, C đúng.

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó (D đúng).

Hai đường thẳng cắt nhau thì chưa chắc vuông góc nên B sai.


Câu 5:

Đường trung trực của một đoạn thẳng là

Xem đáp án

Đáp án D

Đường trung trực của đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng ấy tại trung điểm của nó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thành Phan
13:18 - 20/12/2021

câu 2 đáp án sai