Trắc nghiệm Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh có đáp án (Nhận biết)

  • 2534 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây là đúng

Xem đáp án

Nếu hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Đáp án cần chọn D


Câu 3:

Cho phát biểu sau: “Nếu ………….. của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác bằng nhau”. Điền từ thích hợp vào ô trống.

Xem đáp án

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác bằng nhau.

Đáp án cần chọn là D


Câu 4:

Cho tam giác ABC và tam giác MHK có: AB = MH, A^=M^. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác MHK bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh

Xem đáp án

Để tam giác ABC và tam giác MHK bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh cần thêm điều kiện về cạnh kề đó là: AC=MK

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Cho tam giác ABC và tam giác DEF có: AB = DE, AC = DF. Cần thêm một điều kiện gì để tam giác ABC và tam giác DEF bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc-cạnh

Xem đáp án

Để tam giác ABC và tam giác DEF bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh cần thêm điều kiện về cạnh kề đó là: A^=D^

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận