Đề thi thử THPTQG 2019 Hóa Học mức độ nâng cao có lời giải chi tiết (đề số 1)

  • 9119 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đun nóng 6,12 gam phenyl axetat với dung dịch NaOH dư đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu được là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

 

CH3COOC6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O


Câu 2:

Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cr là kim loại cứng nhất, độ cứng của Cr bằng 9/10 so với kim cương


Câu 3:

Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

CH3NH2 có nhóm metyl đẩy electron  Làm tăng tính bazơ.

C6H5NH2 có nhóm phenyl hút electron  Làm giảm tính bazơ.


Câu 5:

Cho các chất sau: triolein, glucozơ, alanylalanin, saccarozơ, xenlulozơ, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Có 4 chất bị thủy phân trong môi trường axit là triolein, alanylalanin, sacacrozơ, xenlulozơ


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận