Bài 7: Phép cộng phân số

  • 10365 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 14:

Hai người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất phải mất 4 giờ, người thứ hai mất 3 giờ. Hỏi nếu làm chung thì mỗi giờ cả hai người làm được mấy phần công việc?

Xem đáp án »

Trong 1 giờ người thứ nhất làm được: 1 : 4 = 1/4 (công việc)

Trong 1 giờ người thứ hai làm được: 1 : 3= 1/3 (công việc)

Trong 1 giờ cả hai người làm dược: Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6 (công việc)


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận