Ôn thi Tốt nghiệp THPT môn Hóa học (Đề 19)

  • 193 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là (C17H33COO)3C3H5.


Câu 3:

Thí nghiệm nào sau đây tạo ra sản phẩm có kết tủa?

Xem đáp án
Đáp án đúng là: D
A. M(HCO3)2 + 2HCl → MCl2 + 2CO2↑ + 2H2O
B. Al3+ + OH− dư
C. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2
D. Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3↓ + NaOH + H2O

Câu 4:

Chất nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức trong phân tử?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

CH3OH có số nhóm chức bằng số nguyên tử carbon trong phân tử.


Câu 5:

Chất X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, chiếm 98% thành phần bông nõn. Thủy phân hoàn toàn chất X thu được chất Y được dùng làm thuốc tăng lực cho người già và trẻ em. Các chất X và Y lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

X là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, chiếm 98% thành phần bông nõn X là xenlulozơ

Thủy phân hoàn toàn X thu được chất Y Y là glucozơ.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận