Trắc nghiệm Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 2325 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 2 phút

Câu 1:

Cho ΔABC, em hãy chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại và hiệu độ dài hai cạnh bất kì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại nên các đáp án A, B, C đều đúng, đáp án D sai.


Câu 2:

Cho ΔMNP, em hãy chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì trong một tam giác tổng độ dài hai cạnh bất kì lớn hơn độ dài cạnh còn lại và hiệu độ dài hai cạnh bất kì nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại nên các đáp án B, C đều đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận