Trắc nghiệm Số trung bình cộng có đáp án (Thông hiểu)

  • 2047 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau

 

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là:

Xem đáp án

Tần số của dấu hiệu trong bài này là số bài có từ sai được cho trên bảng

Khi đó tổng các tần số của dấu hiệu là :

6 + 12 + 1 + 6 + 5 + 4 + 2 + 1 + 6 = 43

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê là:

Xem đáp án

Có 9 giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê, đó là 0;1;2;3;4;5;6;7;8.

 Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau

 

 

Dấu hiệu ở đây là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu : Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ bắn súng

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Một xạ thủ bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng sau

 

 

Tính số trung bình cộng

Xem đáp án

Số trung bình cộng là:

X¯=2.6+7.3+8.8+9.10+10.7308,57

Đáp án cần chọn là D 


Câu 5:

Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học co sở được ghi lại trong bảng sau:

 

 

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :

Xem đáp án

Dấu hiệu của bảng này là số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường THCS.

Có 10 giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê, đó là 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 24; 25; 28.

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Lê Văn Trọng Kim

Bình luận


Bình luận