Trắc nghiệm Tính chất ba đường trung trực của tam giác có đáp án (Nhận biết)

  • 2116 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Gọi O là giao điểm của ba đường trung trực trong ΔABC. Khi đó O là:

Xem đáp án

Đáp án D

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua 1 điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác và là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Chọn đáp án D


Câu 2:

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Ba đường trung trực của tam giác giao nhau tại một điểm. Điểm này cách đều ... của tam giác đó"

Xem đáp án

Đáp án C

Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó. Vậy C đúng


Câu 3:

Chọn phát biểu sai: “Giao ba đường trung trực của tam giác

Xem đáp án

Đáp án B

Giao ba đường trung trực của tam giác đồng quy tại một điểm và cách đều ba đỉnh của một tam giác hay còn được gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác


Câu 4:

Cho tam giác ABC, có hai đường trung trực của đoạn thẳng AB, AC cắt nhau tại I. Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án A

I là giao điểm của hai đường trung trực nên I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, do đó IA = IB = IC. Suy ra A đúng, B sai

AI không phải là đường trung trực của BC nên C sai, D sai


Câu 5:

Cho tam giác ABC cân tại A, có hai đường trung trực của đoạn thẳng AB, AC cắt nhau tại I. Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án

Đáp án D

I là giao điểm của hai đường trung trực nên I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, do đó IB = IC do đó I thuộc trung trực của BC.

Ta lại có AB = AC( do tam giác ABC cân tại A) nên A thuộc trung trực của BC

Từ đó suy ra AI là trung trực của BC.

Do đó cả A, B, C đều đúng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận