20 đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2022 có đáp án ( Đề 1)

  • 5248 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi

Xem đáp án
Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi: có ít nhất một trong 3 điều kiện trên.
Chọn đáp án D.

Câu 2:

Phần đạm urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ cung cấp 70 kg N là

Xem đáp án

Khối lượng ure cần để cung cấp 70 kg N là:

 70.10046=152,2kg

Chọn đáp án A.


Câu 3:

A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên(CH)n . 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 (dung dịch). Vậy A là

Xem đáp án

C6H5CH=CH2+4H2Ni,t°C6H11CH2CH3

C6H5CH=CH2+Br2ddC6H5CHBrCH2Br

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO, 70,59% SiO2 về khối lượng. Thành phẩn của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là

Xem đáp án

nK2O:nCaO:nSiO2=18,4394:10,9856:70,5960=0,196:0,196:1,1765=1:1:6

Công thức cần tìm là: K2O.CaO.6SiO2

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?

Xem đáp án

HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)2; CH3COOCH2CH3; CH3CH2COOCH3

Chọn đáp án C.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận