Bài tập: Biểu đồ có đáp án

  • 2096 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:

Số điểm sau một lần bắn (x)678910 
Tần số (n)238107N = 30

Dấu hiệu ở đây là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu ở đây là: Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ.

Chọn đáp án B.


Câu 3:

Thời gian hoàn thành cùng một loại sản phẩm của 60 công nhân được cho trong dưới bảng dưới đây (tính theo phút):

Thời gian (x)345678910 
Tần số (n)2235619914N = 60

Dấu hiệu cần tìm hiểu là gì? Số tất cả các giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

Dấu hiệu cần tìm hiểu: thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân.

Số tất cả các giá trị là 60 giá trị.

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Dấu hiệu ở đây là gì?

Xem đáp án

Dấu hiệu ở đây là điểm kiểm tra môn Toán HKI của học sinh lớp 8D

Chọn đáp án B


Câu 5:

Cho biểu đồ sau biểu thị điểm kiểm tra Toán học kì I của học sinh lớp 8D

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Số học sinh đạt điểm 2 là:

Xem đáp án

Dựa vào biểu đồ đoạn thẳng ta thấy số học sinh đạt điểm 2 là 0

Chọn đáp án A


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

T

1 năm trước

Thắng 7B10

Bình luận


Bình luận