Bài tập: Đa thức một biến có đáp án

  • 2548 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đa thức nào dưới đây là đa thức một biến?

Xem đáp án

Đa thức x3 - 2x2 + 3 là đa thức một biến

Chọn đáp án B


Câu 2:

Sắp xếp 6.x3 + 5x4 - 8x6 - 3x2 + 4 theo lũy thừa giảm dần của biến ta được

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Đa thức 7x12 - 8x10 + x11 - x5 + 6x6 + x - 10 được sắp xếp theo lũy thừa tăng dần của biến ta được:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Với a, b, c là các hằng số , hệ số tự do của đa thức x2 + (a + b)x - 5a + 3b + 2 là:

Xem đáp án

Hệ số tự do của đa thức x2 + (a + b)x - 5a + 3b + 2 là: -5a + 3b + 2

Chọn đáp án B


Câu 5:

Hệ số cao nhất của đa thức 5x6 + 6x5 + x4 - 3x2 + 7 là:

Xem đáp án

Hệ số cao nhất của đa thức là hệ số của hạng tử có bậc cao nhất.

Chọn đáp án D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

đatsoicon nguyễn

3 năm trước

Nhung Vi

Bình luận


Bình luận