Bài tập: Đồ thị của hàm số y = ax có đáp án

  • 3212 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là:

Xem đáp án

Theo định nghĩa đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ

Chọn đáp án C


Câu 2:

Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -2x là:

Xem đáp án

Thay các điểm M, N, P vào hàm số đều không thỏa mãn, chỉ có điểm Q(-1; 2) thỏa mãn vì 2 = -2.(-1)

Chọn đáp án D


Câu 3:

Đồ thị hàm số y = -5x không đi qua điểm

Xem đáp án

Thay điểm M(1; 5) vào hàm số y = -5x ta thấy 5 ≠ 1.(-5) = -5 nên đồ thị hàm số y = -5x không đi qua điểm M(1; 5)

Chọn đáp án A


Câu 4:

Điểm B(-2; 6) không thuộc đồ thị hàm số

Xem đáp án

Ta thấy 6  -22 = 4 nên điểm B(-2; 6) không thuộc đồ thị hàm số y = x2

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trong các điểm A(1, 2); B(2, 10); C(-2, 10); D(-1/5, -1) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Xem đáp án

Đặt y = f(x) = 5x

Xét A(1; 2) có x = 1; y = 2. Khi đó f(1) = 5.1 = 5 ≠ 2 tức 2 ≠ f(1)

Vậy điểm A không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Xét điểm B(2; 10) có x = 2; y = 10. Khi đó f(2) = 5.2 = 10 tức là 10 = f(2)

Vậy điểm B thuộc đồ thị hàm số y = 5x

Tương tự ta có f(-2) = -10 ≠ 10; f(-1/5) = -1 nên C không thuộc đồ thị, điểm D thuộc đồ thị trên

Vậy có hai điểm thuộc đồ thị hàm số y = 5x là điểm B(2; 10) và D(-1/5; -1)

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận