Bài tập: Giá trị của một biểu thức đại số có đáp án

  • 2744 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức x3 + 2x2 - 3 tại x = 2 là

Xem đáp án

Thay x = 2 vào biểu thức x3 + 2x2 - 3 ta được

23 + 2.22 - 3 = 8 + 8 - 3 = 13

Chọn đáp án A


Câu 2:

Cho biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Giá trị của A tại x = -2 là:

Xem đáp án

Thay vào biểu thức ta có :

-22 - 3.(-2) + 8 = 4 + 6 + 8 = 18

Vậy A = 18 tại x = -2

Chọn đáp án B


Câu 3:

Cho biểu thức đại số B = x3 + 6y - 35. Giá trị của B tại x = 3, y = -4 là:

Xem đáp án

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B để tìm giá trị của biểu thức B ta có:

 

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 tại x = 3, y = -4

Chọn đáp án C


Câu 5:

Tính giá trị biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

Xem đáp án

Ta cóTrắc nghiệm: Giá trị của một biểu thức đại số - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

+ Trường hợp 1: x = 4 : Thay x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường hợp 2: x = -4 : Thay x = -4 vào biểu thức ta có:

5.-42 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 tại x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Wangg Xoănn

Hay

2 năm trước

Minh Triết

tạm đc

Bình luận


Bình luận

hồ trung
20:55 - 05/05/2021

hhh

hồ trung
20:55 - 05/05/2021

wtf

hồ trung
20:55 - 05/05/2021

tao mới học lớp 1

Tri Nguyen Nguyen
20:23 - 04/03/2022

????

Tri Nguyen Nguyen
20:23 - 04/03/2022

tao ???

ice dragon heaven ( băng hắc long )
09:04 - 08/03/2022

ở đây chi vậy em