Bài tập: Hai đường thẳng song song có đáp án

  • 2133 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng không có điểm chung.

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án

- Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

- Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

- Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai đường thẳng song song.

Nên cả A, B, C đều đúng.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Điền vào chỗ trống: “Nếu hai đường thẳng d, d' cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía … thì d // d' ”

Xem đáp án

Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng song song.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Vẽ cặp góc so le trong xAB^ và yBA^ và có số đo đều bằng 120°. Khi đó Ax và By:

Xem đáp án

Ta có hình vẽ như sau:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Do đó Ax // By

Chọn đáp án A


Câu 5:

Trong số các câu sau có bao nhiêu câu đúng?

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

1. Hai góc đồng vị bằng nhau

2. Hai góc so le trong bằng nhau

3. Hai góc so le ngoài bằng nhau

4. Hai góc trong cùng phía bằng nhau

Xem đáp án

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì ta có:

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc so le trong bằng nhau

+ Hai góc so le ngoài bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Suy ra các câu 1, 2, 3 đúng, câu 4 sai

Vậy có 3 câu đúng.

Chọn đáp án C


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn thế vũ

Bài làm hơi khó, phải giải thích để hiểu !!!!!

Bình luận


Bình luận