Bài tập: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận có đáp án

  • 3957 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5 và chu vi của nó là 36cm. Tính các cạnh của tam giác đó

Xem đáp án

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z

Theo đề bài ta có: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án và x + y + z = 36

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Học sinh của ba lớp 6 cần phải trồng và chăm sóc 48 cây xanh. Lớp 6A có 28 học sinh, lớp 6B có 32 học sinh, lớp 6C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh biết số học sinh tỉ lệ với số cây xanh?

Xem đáp án

Gọi số cây xanh mà ba lớp 6A, 6B, 6C phải trồng lần lượt là x, y, z cây

Vì số cây xanh tỉ lệ với số học sinh nên :

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

4m dây đồng nặng 23g. Hỏi 8km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kg?

Xem đáp án

8km = 8 000 m

Gọi khối lượng của 8km dây đồng là x (g)

Vì chiều dài và khối lượng của dây đồng là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3: 4: 5. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi nếu tổng số tiền lãi là 600 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã đóng?

Xem đáp án

Gọi số tiền lãi mà ba đơn vị được chia là x, y, z

Theo đề bài ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4: 5: 6 . Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó, biết rằng cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 8cm.

Xem đáp án

Gọi độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z (cm)

Theo đề bài ta có:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Chọn đáp án A


3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

T

2 năm trước

Trần Nguyễn Đăng Khoa

N

2 năm trước

Nguyễn Phan Thúy Vân

Bình luận


Bình luận

HT Kim Cương
07:23 - 08/03/2023

Một đội thợ gồm 35 người ăn hết số gạo được phân phát trong 68 ngày hỏi 28 người ăn hết số gạo đó trong mấy ngày