Bài tập: Nghiệm của đa thức một biến có đáp án

  • 2980 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho đa thức f(x) = 2x2 + 12x + 10. Trong các số sau, số nào là nghiệm của đa thức đã cho:

Xem đáp án

f(-9) = 2.-92 + 12.(-9) + 10 = 64  0  x = -9 không là nghiệm của f(x)

f(1) = 2.12 + 12.(1) + 10 = 24  0  x = 1 không là nghiệm của f(x)

f(-1) = 2.-12 + 12.(-1) + 10 = 0  x = -1 là nghiệm của f(x)

f(-4) = 2.-42 + 12.(-4) + 10 = -6  0  x = -4 không là nghiệm của f(x)

Chọn đáp án C


Câu 3:

Tập nghiệm của đa thức f(x) = (x + 14)(x - 4) là:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Nghiệm của đa thức một biến - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy tập nghiệm của đa thức f(x) là {4; -14}

Chọn đáp án D


Câu 4:

Cho đa thức sau f(x) = x2 + 5x - 6. Các nghiệm của đa thức đã cho là:

Xem đáp án

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Vậy nghiệm của đa thức f(x) là 1 và -6

Chọn đáp án B


Câu 5:

Tổng các nghiệm của đa thức x2 - 16 là:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Nghiệm của đa thức một biến - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy x = 4; x = -4 là nghiệm của đa thức x2 - 16

Tổng các nghiệm là 4 + (-4) = 0

Chọn đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

Bình luận


Bình luận

06-nguyễn thị kim hồng
21:38 - 31/03/2022

ômaigott
bài dễ hiểu quáa