Bài tập: Số trung bình cộng có đáp án

  • 3028 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Số cân của 45 học sinh lớp 7 được chọn một cách tùy ý trong số các học sinh lớp 7 của một trường THCS được cho trong bảng sau (tính tròn theo kg)

Số cân (x)28303132364045 
Tần số (n)561212442N = 45

Mốt là?

Xem đáp án

Mốt là số cân nặng của một học sinh có tần số lớn nhất

Số học sinh cân nặng 31 kg và 32 kg là nhiều nhất với tần số là 12.

Vậy mốt là 31 và 32

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong vòng một năm với Ox là tháng, Oy là nhiệt độ trung bình (độ C)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Tháng nóng nhất là

Xem đáp án

Từ biểu đồ đoạn thẳng ta thấy tháng 6 có nhiệt độ cao nhất là 32 độ.

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong vòng một năm với Ox là tháng, Oy là nhiệt độ trung bình (độ C)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Tháng lạnh nhất là

Xem đáp án

Từ biểu đồ đoạn thẳng ta thấy tháng 12 có nhiệt độ thấp nhất là 17 độ.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Cho biểu đồ nhiệt độ trung bình hàng tháng ở một địa phương trong vòng một năm với Ox là tháng, Oy là nhiệt độ trung bình (độ C)

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập Toán 9 có đáp án

Khoảng thời gian nóng nhất trong năm là

Xem đáp án

Khoảng thời gian nóng nhất trong năm là: Từ tháng 4 đến tháng 7

Chọn đáp án B.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Trần Tánh

3 năm trước

N .T. Kim Hà

K

2 năm trước

Kim Hồ

Bình luận


Bình luận