Bài tập: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song có đáp án

  • 2500 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Tiền đề Ơ-clit: “Qua một điểm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.”

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Trong số các câu sau có bao nhiêu câu đúng:

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

(I) Hai góc đồng vị bằng nhau;

(II) Hai góc so le ngoài bằng nhau;

(III) Hai góc trong cùng phía bù nhau;

(IV) Hai góc so le trong bằng nhau.

Xem đáp án

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

- Hai góc so le trong bằng nhau, hai góc so le ngoài bằng nhau.

- Hai góc đồng vị bằng nhau

- Hai góc trong cùng phía bù nhau

Nên cả (I), (II), (III), (IV) đều đúng.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Cho hình vẽ dưới đây:

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây, biết AB // CD. Tính x, y

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Cho hình vẽ:

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Biết ∠CFE = 55°, E1 = 125°, khi đó:

Xem đáp án

Trắc nghiệm: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Bài tập Toán lớp 7 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Mà ∠BEF và ∠CFE là hai góc so le trong nên suy ra AB // CD (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Lại có ∠E1 = ∠AEF (hai góc đối đỉnh) nên ∠AEF = 125°

Vậy cả A, B đều đúng.

Chọn đáp án C.


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn thị bích loan

Bình luận


Bình luận