Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 22

  • 10201 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy oxit nào sau đây đều bị khử bởi cacbon khi nung nóng ở nhiệt độ cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cacbon chỉ khử được oxit của những kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học của kim loại

2CuO+Cto2Cu+CO2 
2Fe2O3+3Cto4Fe+3CO2
2PbO+Cto2Pb+CO2
2ZnO+Cto2Zn+CO2

Câu 2:

Khí cacbon đioxit không phải là sản phẩm của phản ứng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Na2CO3+CaOH2CaCO3+2NaOH 

Câu 3:

Cho các chất sau: NaOH, FeCl3, H2CO3, Ca(OH)2, Fe, O2, H2O. Số chất tác dụng được với khí clo là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O

CaOH2+Cl2CaOCl2+H2O

2Fe+3Cl2to2FeCl3

H2O+Cl2HCl+HClO


Câu 4:

Khi cho quỳ tím ẩm vào bình chứa khí clo, hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khí Cl2 làm quỳ tím ẩm hóa đỏ rồi mất màu do Cl2 tác dụng với nước theo phản ứng  H2O+Cl2HCl+HClO, HCl là axit làm quỳ tím hóa đỏ, còn HClO có tính oxi mạnh nên làm quỳ tím mất màu ngay sau đó.


Câu 5:

Điều chế nước Javen trong phòng thí nghiệm, người ta dùng cách nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điều chế nước Javen trong phòng thí nghiệm, người ta dẫn khí clo vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường:

2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận